Fintecture, solution de paiement par virement

ico-menu@1x

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van FINTECTURE

Versie 20 maart 2023

 

INLEIDING

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijke prioriteit voor FINTECTURE. Wij verbinden ons er daarom toe de Persoonsgegevens die wij verwerken in de grootst mogelijke transparantie en in overeenstemming met de Franse en Europese regelgeving die op dit gebied van toepassing is (hierna de ” Toepasselijke regelgeving “) en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna de ” AVG “) en Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd door de Wet van 20 juni 2018 (hierna de ” Wet Bescherming Persoonsgegevens “) te verwerken.

 

De termen ” Persoonsgegevens ” (hierna ” Gegevens “), ” Verwerking “, ” Verwerkingsverantwoordelijke “, ” Verwerker “, ” Ontvanger ” en ” Betrokkene ” die in dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna het ” Beleid “) worden gebruikt, verwijzen naar de termen die zijn gedefinieerd in Artikel 4 van de AVG.

 

Het Beleid beschrijft de manier waarop FINTECTURE SAS, een betalingsinstelling, met vergunning en onder toezicht van de ACPR onder nummer 17248, met maatschappelijke zetel op 5 avenue du général de gaulle 94160 Saint-Mandé, en geregistreerd bij de RCS van Créteil onder nummer 834 500 548 (hierna ” wij “), uw persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijk in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Het beleid stelt u ook in staat om te begrijpen hoe u uw rechten kunt uitoefenen onder de toepasselijke regelgeving.

 

Om ervoor te zorgen dat FINTECTURE uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en dit beleid en om eventuele vragen over de verwerking van uw gegevens door FINTECTURE te beantwoorden, hebben we een functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (hierna ” DPO “) aangesteld die per e-mail kan worden gecontacteerd op dpo@fintecture.com.

 

1.   OP WIE IS HET BELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING VAN TOEPASSING?

U bent onderworpen aan het Beleid als u een van de volgende bent:

·       Een gebruiker van de diensten van FINTECTURE  (hierna ” Gebruiker “), dat wil zeggen een natuurlijke persoon of de vertegenwoordiger van een rechtspersoon (bedrijf, overheidsinstantie…) die de oplossing van FINTECTURE gebruikt om een betaling aan een handelaar te doen of te profiteren van een betaling of terugbetaling van een handelaar;

·       Een klant van FINTECTURE  (hierna ” Klant “), dat wil zeggen een natuurlijke persoon of de vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een servicecontract met FINTECTURE heeft gesloten of bezig is met het sluiten van een servicecontract om betalingen te innen en/of betalingen of terugbetalingen te doen;

·       Een prospect van FINTECTURE  (hierna ” Prospect “), dat wil zeggen de vertegenwoordiger van een juridische entiteit die geïnteresseerd zou kunnen zijn in de diensten van FINTECTURE;

·       Een bezoeker van de website van FINTECTURE (hierna “ Bezoeker ”).

 

2.   WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

In het kader van de Verwerking die wij uitvoeren, kunnen wij de volgende categorieën Gegevens verwerken:

Betrokkenen

Categorieën van verwerkte Gegevens;

Gebruiker

– Gegevens verzameld door de handelaar: achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer (optioneel), bedrag van de betalingstransactie, valuta, begunstigde van de betalingstransactie, referentie van de bestelling (in geval van terugbetaling);

– Gegevens verzameld van u of gegenereerd door FINTECTURE  (bijvoorbeeld wanneer u deze aan ons communiceert via de betalingsmodule): naam van uw bank, rekeningnummer/IBAN, datum van de betalingstransactie, referentie van de betalingstransactie, intern nummer van de Gebruiker, gegevens met betrekking tot uw betaalrekening wanneer u ons toestemming geeft om deze te openen als onderdeel van onze accountinformatiediensten, IP-adres, technische informatie met betrekking tot het apparaat/de browser die wordt gebruikt wanneer u onze diensten gebruikt;

– Gegevens verzonden door uw bank: rekeningnummer/IBAN, informatie over de status van de betalingstransactie geïnitieerd door FINTECTURE (in het kader van een betaling);

– Indien van toepassing, informatie over uw correspondentie met ons, via onze website of per e-mail, telefoon of post;

– Informatie met betrekking tot uw interacties met de conversatietool: browserlocatie, navigatiegegevens in de tool, gesprekken met de tool.

Klant

– Contactgegevens: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres van het bedrijf, informatie over uw bedrijf;

Identiteitsverificatie-informatie, zoals uw identiteitsdocumenten en uw woonplaats;

– Informatie over hoe u onze diensten gebruikt en hoe een specifieke dienst wordt gebruikt;

– Informatie over uw correspondentie met ons, via onze website of per e-mail, telefoon of post;

– Technische informatie met betrekking tot het apparaat/de browser die wordt gebruikt wanneer u onze diensten gebruikt;

– Informatie met betrekking tot uw interacties met de conversatietool: browserlocatie, navigatiegegevens in de tool, gesprekken met de tool.

Prospectus

Telefonische of elektronische contactgegevens van de prospect, informatie over de rechtspersoon.

Bezoeker

– Inloggegevens en technische informatie met betrekking tot het apparaat dat wordt gebruikt wanneer u onze website bezoekt;

– Indien van toepassing, informatie over uw correspondentie met ons, via onze website of per e-mail, telefoon of post;

 

Aan de andere kant verwerken we, tenzij wettelijk vereist, geen “gevoelige” Gegevens, d.w.z. gegevens die raciale of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, genetische gegevens, biometrische gegevens onthullen met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, persoonlijke gegevens met betrekking tot gezondheid of persoonlijke gegevens met betrekking tot het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

 

3.   WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden en in overeenstemming met de volgende rechtsgrondslagen:

 

Doeleinden

Rechtsgronden

(Artikel 6.1 van de AVG)

Creatie en beheer van uw FINTECTURE-Klantenaccount (inclusief bijbehorende boekhouding).

Verwerking die nodig is voor de uitvoering van ons contract met u

Het aanbieden van onze betalingsdiensten als betalingsinstelling (betalingsinitiatie- en accountinformatiediensten) aan onze Klanten en Gebruikers.

Beheer van uw mogelijke verzoeken aan de Klantenservice.

Faciliteren van latere betalingen door onze Gebruikers.

Verwerking uitgevoerd op basis van uw toestemming

Naleving van de verplichtingen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, toezicht op politiek prominente personen en sanctielijsten waaraan wij onderworpen zijn.

Wanneer u, als Klant, ervoor kiest om onze betalingsdienstaanbiederpartner te gebruiken in verband met het openen van een betaalrekening die op uw naam is geopend in de boeken van de partner, treden wij op als een niet-exclusieve bank- en betalingsdienstenbemiddelaar (IOBSP) die door de partner is gemandateerd, waarbij we de informatie en documenten die u ons verstrekt voor het openen van de rekening en het faciliteren van het abonnement op betalingsdiensten die door de partner worden aangeboden, verzamelen en verzenden naar de partner. Deze door de partner gevraagde informatie en documenten zijn noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen inzake waakzaamheid en melding van verdachte transacties aan de bevoegde autoriteiten die van toepassing zijn in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals gedefinieerd in de Artikel L561-1 en volgende van het Monetair en Financieel Wetboek.

Verwerking noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Naleving van andere wet- of regelgeving die van toepassing is op de financiële sector en in het bijzonder de implementatie van het interne controlesysteem.

Gebruikers en Klanten informeren over de status van geïnitieerde betalingen.

Preventie, onderzoek en detectie van betalingsfraude, om betalingen te beveiligen en de risico’s van ongeautoriseerde transacties te beperken.

Verwerking uitgevoerd in overeenstemming met een legitiem belang van FINTECTURE

Verstrekking van een conversatietool tussen de ondersteuningsdienst van Fintecture en de Klanten om u te voorzien van relevante, nauwkeurige en gepersonaliseerde informatie.

Inzicht in het gebruik van onze diensten om deze te verbeteren.

Beheer van mogelijke claims en geschillen, om onze rechten te verdedigen.

Het verzenden van marketingcommunicatie naar onze Klanten per e-mail of een andere overeengekomen vorm van communicatie, om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van het nieuws van onze diensten. We respecteren uw recht op bezwaar en uw geregistreerde marketingvoorkeuren.

Commerciële prospectie met Prospect, om onze activiteiten te ontwikkelen.

 

Aan de andere kant verwerken we geen Gegevens die leiden tot geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen voor u heeft of u aanzienlijk beïnvloedt.

 

4.   HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren uw Gegevens gedurende de periode die nodig is voor het doel van de verwerking. In het bijzonder worden de door FINTECTURE verwerkte Gegevens gedurende de volgende perioden bewaard:

 

Betrokken gegevens

Bewaartermijn

Gegevens met betrekking tot het beheer van uw FINTECTURE-Klantenaccount en die met betrekking tot de verwerking van uw mogelijke verzoeken aan de Klantenservice.

Duur van het contract met u.

Gegevens met betrekking tot de contractuele relatie tussen Fintecture en haar Klanten.

10 jaar vanaf de betaling van de factuur (voor gegevens met betrekking tot betaling en facturering) en aan het einde van het contract (voor gegevens met betrekking tot het contract).

Gegevens met betrekking tot een betalingstransactie (betaling of terugbetaling).

Dertien (13) maanden  na de bevestiging van de uitvoering van de betalingstransactie

Gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze verplichtingen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en om toezicht te houden op politiek prominente personen en sanctielijsten.

Documenten en informatie met betrekking tot de zakelijke relatie worden vijf (5) jaar na het einde van de zakelijke relatie bewaard.

De gegevens met betrekking tot een betalingstransactie worden gedurende vijf (5) jaar  na hun uitvoering bewaard.

Gegevens die worden gebruikt in het kader van de preventie van betalingsfraude.

Maximaal vierentwintig (24) maanden  na hun verzameling. In geval van bewezen fraude worden de gegevens met betrekking tot de fraude maximaal vijf (5) jaar bewaard

Gegevens die nodig zijn voor het beheer van een geschil of klacht.

Wettelijke verjaringstermijnen die van toepassing zijn.

Gegevens met betrekking tot de personalisatie van onze diensten en het gebruik van onze diensten.

Duur van het contract met u.

Gegevens met betrekking tot uw gebruik van de conversatietool.

Duur van het contract met u.

Gegevens met betrekking tot het verzenden van marketingcommunicatie naar onze Klanten en Prospecten.

Maximaal drie (3) jaar na het einde van de commerciële relatie met de Klant of het laatste contact met de Prospect.

 

5.   WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Als betalingsinstelling zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim en kunnen wij uw Gegevens alleen delen onder strikte voorwaarden of met uw toestemming.

 

In dit verband kan alleen naar behoren gemachtigde personeelsleden van FINTECTURE toegang krijgen tot de gegevens. Deze personen zijn onderworpen aan strikte beveiligings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.

 

Daarnaast communiceren we uw gegevens alleen aan de volgende Externe ontvangers :

·       Aan de entiteiten die betrokken zijn bij de betalingstransactie die u hebt geïnitieerd of waarvoor u de begunstigde bent. De gegevens die nodig zijn voor het initiëren van een betaling of de terugbetaling van een transactie door FINTECTURE worden op een veilige manier aan uw bank meegedeeld. Als onderdeel van een verzoek om betaling of terugbetaling van een transactie via de diensten van FINTECTURE, kan uw IBAN toegankelijk zijn voor de handelaar bij wie u de bestelling hebt geplaatst, evenals voor zijn bank. Om operationele redenen kunnen uw naam en e-mailadres veilig worden meegedeeld aan de handelaar van wie u de bestelling plaatst. Dit maakt de afstemming tussen uw betaling en uw bestelling en de efficiëntere verwerking van uw aankooporder mogelijk.

·       Aan onze serviceproviders en externe leveranciers die namens ons optreden als Verwerkers, in overeenstemming met onze gedocumenteerde instructies en met als enig doel de Verwerking uit te voeren waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld. Deze serviceproviders zijn niet bevoegd om uw Gegevens aan derden te verkopen of bekend te maken. Deze omvatten bijvoorbeeld de host van uw gegevens (Google Cloud Platform) of de e-mailserviceprovider bij het gebruik van onze diensten.

·       Aan bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of auditors.

·       Aan wetshandhavingsinstanties of een administratieve of gerechtelijke toezichthoudende autoriteit of geautoriseerde derde die is aangesteld om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om illegale activiteiten te melden) of in het kader van een rechtszaak om ons te beschermen tegen elke inbreuk op onze rechten.

 

6.   WAAR WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN?

Wij bewaren en verwerken uw gegevens in datacenters in de Europese Economische Ruimte (EER). Bovendien worden gegevens met betrekking tot betalingstransacties niet overgedragen buiten de EER of een land als bedoeld in Artikel 45 van de AVG.

Wanneer u de conversatietool gebruikt die u ter beschikking wordt gesteld, worden de gegevens met betrekking tot het gebruik van deze tool door onze serviceprovider naar de Verenigde Staten overgedragen op basis van standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

FINTECTURE kan zijn activiteiten buiten de EER uitbreiden en diensten aanbieden of klanten aanspreken in landen buiten de EER. Als u wordt beïnvloed door de diensten of een klant wordt en u woont in een land buiten de EER, zal FINTECTURE ervoor zorgen dat de overdracht van uw gegevens naar uw land van verblijf wordt beheerst door een adequate garantie of een van de uitzonderingen waarin de toepasselijke regelgeving voorziet en in het bijzonder de principes voorzien in Hoofdstuk V van de AVG.

 

7.   HOE ZORGEN WIJ VOOR DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

Respect voor privacy, bankgeheim en de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens is onze prioriteit. Als zodanig implementeren wij, gezien de aard van de Gegevens en de risico’s die de Verwerking met zich meebrengt, alle passende technische en organisatorische maatregelen om onze informatiesystemen en de Gegevens die op u betrekking hebben te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de Gegevens onder onze verantwoordelijkheid. In het bijzonder zetten we hiervoor encryptiemechanismen op en gebruiken deze, in het bijzonder voor de overdracht van Gegevens.

 

In overeenstemming met onze toezeggingen kiezen we onze onderaannemers en serviceproviders zorgvuldig en stellen we alles in het werk om alleen onderaannemers te gebruiken met voldoende garanties om de bescherming van uw Gegevens te waarborgen. Wij verbinden ons ertoe om met onze onderaannemers, in overeenstemming met wettelijke en reglementaire verplichtingen, contracten te sluiten die precies de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens definiëren, evenals onze verplichtingen en rechten als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Aangezien de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens afhangt van de goede praktijken van elk individu, herinneren wij u eraan dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van de toegangsidentificaties van uw account. Deel het met niemand. WE VRAGEN NOOIT OM UW CREDITCARDGEGEVENS OF WACHTWOORDEN DIE TOEGANG TE GEVEN TOT UW BANKREKENING.

 

Controleer altijd of de website waarop u wordt gevraagd om financiële of betalingsinformatie in verband met onze diensten wordt beheerd door FINTECTURE of door uw bank. Als u een verdacht verzoek ontvangt, geef uw informatie dan niet op en meld dit door onmiddellijk contact op te nemen met onze klantenservice.

 

8.   WAT ZIJN UW RECHTEN OP UW GEGEVENS?

Als Betrokkene kunt u te allen tijde, binnen de grenzen van de Toepasselijke regelgeving, verzoeken om de volgende rechten uit te oefenen met betrekking tot de Gegevens die op u betrekking hebben en die door FINTECTURE worden verwerkt:

·       Recht op inzage : u kunt FINTECTURE vragen om te bevestigen of Gegevens die op u betrekking hebben al dan niet worden verwerkt en, zo ja, u kunt verzoeken om een kopie van alle Gegevens die op u betrekking hebben te ontvangen;

·       Recht op rectificatie : u kunt FINTECTURE vragen om onjuiste of onvolledige gegevens over u te corrigeren of bij te werken. In dit geval kunnen we u vragen om de verstrekte nieuwe gegevens te verifiëren;

·       Recht op verwijdering: in bepaalde gevallen waarin Artikel 17 van de AVG voorziet, kunt u FINTECTURE vragen om uw gegevens te verwijderen. De Toepasselijke Regelgeving voorziet in uitzonderingen op de uitoefening van dit recht, met name wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van uw gegevens vereist, zoals de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

·       Recht op bezwaar : in overeenstemming met Artikel 21 van de AVG kunt u te allen tijde om redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar maken tegen de verwerking van uw Gegevens op basis van ons legitieme belang, inclusief voor profileringsdoeleinden, behalve voor legitieme en dwingende redenen die zouden prevaleren of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Wanneer uw Gegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking, inclusief profilering met betrekking tot dergelijke prospectie;

·       Recht op beperking: in bepaalde gevallen waarin Artikel 18 van de AVG voorziet, kunt u FINTECTURE vragen om de verwerking van uw Gegevens te beperken tot bepaalde doeleinden en onder verschillende voorwaarden;

·       Recht op overdraagbaarheid: wanneer de Gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract met u of worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u FINTECTURE vragen om u uw Gegevens te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Indien technisch mogelijk, hebt u ook het recht om uw Gegevens rechtstreeks aan een derde partij te laten verzenden;

·       Intrekking van uw toestemming : wanneer uw Gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, met name om u af te melden voor onze nieuwsbrief of om geen marketingcommunicatie meer te ontvangen;

·       Recht om postmortale richtlijnen te definiëren : onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Artikelen 84 tot en met 86 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kunt u richtlijnen definiëren en ons sturen met betrekking tot het bewaren, verwijderen en doorgeven van uw gegevens na uw overlijden. Deze richtlijnen zijn algemeen of specifiek.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op het volgende adres: contact@fintecture.com. U kunt om een identificatiemiddel worden gevraagd in geval van twijfel over uw identiteit en we kunnen u om aanvullende informatie of documenten vragen, afhankelijk van de uitgeoefende rechten.

 

Als u, nadat u contact met ons hebt opgenomen, van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name bij de Commission Nationale de l ‘Informatique et des Libertés (CNIL).

 

9.   COOKIEMANAGEMENT

Wanneer u onze producten en diensten gebruikt, kunnen we de standaardpraktijk van het plaatsen van kleine gegevensbestanden genaamd cookies of andere trackers en trackingtools op uw computer of andere apparaten die u gebruikt bij de interactie met ons (hierna ” Cookies “) gebruiken.

 

De voorwaarden voor het gebruik van deze Cookies worden beschreven in ons Cookiebeheerbeleid.