Fintecture, solution de paiement par virement

ico-menu@1x

Algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) van de diensten van FINTECTURE

 

 

 

Versie van 02 mei 2022

 

 

Inleiding

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ” AGV “) worden gesloten tussen de gebruiker van de diensten van FINTECTURE en FINTECTURE SAS (hierna ” FINTECTURE “).

 

FINTECTURE is een vereenvoudigde naamloze vennootschap, geregistreerd in het Handelsregister van Créteil onder SIREN nummer 834 500 548 en met maatschappelijke zetel op 5 Avenue du Général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé in Frankrijk. FINTECTURE is erkend als betalingsinstelling door de ACPR (zoals hieronder gedefinieerd), onder nummer 17248, beschikbaar in het officiële register dat toegankelijk is op het volgende adres: www.regafi.fr.

 

FINTECTURE is ook geregistreerd bij de het Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS als niet-exclusieve agent in banktransacties en betalingsdiensten (MOBSP) onder nummer 20008803 en als verzekerings- of herverzekeringsmakelaar onder nummer 22000510 (details van deze registraties zijn te raadplegen op de officiële website www.orias.fr).

 

1.  Definities

De onderstaande termen die in dAGV (inclusief de inleiding) met een hoofdletter beginnen, hebben de volgende betekenis, zowel in het enkelvoud als in het meervoud:

 

‍‍ACPR («Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution») : de onafhankelijke administratieve autoriteit die verantwoordelijk is voor de afgifte van de vergunning aan betalingsdienstaanbieders (http://acpr.banque-france.fr) endie ook verantwoordelijk is voor het toezicht op en de naleving van de financiële regels en normen die op het nationale grondgebied van toepassing zijn.

 

REKENING: elke betaalrekening die wordt beheerd door een PSP-manager, zoals gedefinieerd in Artikel L. 314-1 II van het Monetair en Financieel Wetboek.

 

CONNECTIERUIMTE: de online ruimte die door FINTECTURE aan de GEBRUIKER ter beschikking wordt gesteld en waarmee de GEBRUIKER zijn PSP Manager kan selecteren in het kader van het gebruik van de Diensten.

 

GEGEVENS: alle door FINTECTURE verwerkte gegevens van de GEBRUIKER, of het nu gaat om Persoonsgegevens, Gepersonaliseerde Beveiligingsgegevens en / of Gevoelige Betalingsgegevens.

 

PERSOONSGEGEVENS : alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, in de zin van Artikel 4.1 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

 

GEPERSONAILEERDE BEVEILIGINGSGEGEVENS:  de persoonlijke gegevens die door zijn PSP Manager aan de GEBRUIKER worden verstrekt voor authenticatiedoeleinden.

 

GEVOELIGE BETALINGSGEGEVENS : gegevens, waaronder gepersonaliseerde beveiligingsgegevens, die kunnen worden gebruikt om fraude te plegen. Overeenkomstig Artikel L133-4 van het Franse Monetaire en Financiële Wetboek vormen de naam van de Rekeninghouder en het Rekeningnummer dat wordt gebruikt in verband met de Diensten geen Gevoelige Betalingsgegevens.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN : alle industriële eigendomsrechten en literaire en artistieke eigendomsrechten, waaronder in het bijzonder octrooien, handelsmerken, modellen en modellen, alsmede auteursrechten.

 

PSD2: Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, omgezet in Frans recht bij Besluit nr. 2017-1252 van 9 augustus 2017.

 

PARTNER: een commercieel bedrijf dat de Partnersite exploiteert en de Oplossing op de Partnersite integreert om FINTECTURE en de GEBRUIKER met elkaar te verbinden en deze laatste in staat te stellen de Diensten te gebruiken.

 

PSP MANAGER (of “BANK”): Eeke Betalingsdienstaanbieder die, in de zin van paragraaf 4.17 van PSD2, een Account aan de GEBRUIKER verstrekt.

 

DIENST(EN): alle door FINTECTURE aan de GEBRUIKER verleende diensten zoals beschreven in de Artikelen 5 en 6 van de AGV.

 

BETALINGSDIENSTEN: de betalingsdiensten vermeld in II van Artikel L.314-1 van het Franse Monetaire en Financiële Wetboek.

 

BETALINGSINITIATIEDIENST: een betalingsdienst bestaande uit het initiëren van een betalingsopdracht op verzoek van de GEBRUIKER met betrekking tot een rekening, zoals vermeld in II 7° van artikel L.314-1 van het Monetair en Financieel Wetboek en gedefinieerd in 6° van artikel D314-2 van dezelfde code.

 

INFORMATIEDIENST: een betalingsdienst bestaande uit het verstrekken van geconsolideerde informatie over Rekeningen aangehouden door een (of meer) PSP-manager(s), zoals vermeld in II 8° van Artikel L.314-1 van het Monetair en Financieel Wetboek en gedefinieerd in 7° van Artikel D314-2 van hetzelfde Wetboek.

 

PARTNERSITE: de site en/of applicatie die door de PARTNER wordt beheerd om mensen in staat te stellen de door FINTECTURE geleverde Diensten te gebruiken.

 

OPLOSSING : de betaaloplossing van FINTECTURE die de Diensten integreert.

 

GEBRUIKER: een natuurlijke of rechtspersoon,  volwassen en bekwaam, en Frans ingezetene,die de AGV heeft aanvaard om de Diensten te gebruiken.

 

2.  Doel en aanvaarding van de AGV

Het doel van de AGV is het definiëren van de voorwaarden voor het gebruik en de levering van de door FINTECTURE aan de GEBRUIKER aangeboden Diensten.

 

Het gebruik van de Diensten door de GEBRUIKER impliceert dat deze de volledige en voorafgaande kennis van de AGV neemt en deze zonder voorbehoud accepteert. Door het accepteren van de AGV in de Connectieruimte wordt de GEBRUIKER dus geacht alle bepalingen van de AGV die vanaf dit moment tegen hem afdwingbaar zijn, zonder voorbehoud te hebben gelezen en aanvaard.

 

De GEBRUIKER verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen gebruik te maken van en te profiteren van de Diensten als hij de AGV niet accepteert. Het erkent ook dat elke schending van de AGV kan leiden tot de onmiddellijke weigering om alle of een deel van de Diensten te leveren.

 

FINTECTURE behoudt zich het recht voor om deze AGV te allen tijde te wijzigen, met name om deze aan te passen aan wijzigingen in de Diensten of aan wijzigingen in de geldende wetgeving. Daarom verbindt de GEBRUIKER zich ertoe de laatst gepubliceerde versie van de AGV te raadplegen en te accepteren voordat hij de Diensten opnieuw gebruikt.

De GEBRUIKER kan op elk moment gratis een kopie van deze AGV downloaden op een duurzame drager (PDF-formaat) en deze afdrukken door hier te klikken.

 

3.  Duur

De AGV worden afgesloten vanaf hun aanvaarding door de GEBRUIKER en gelden voor de volledige duur die nodig is voor de levering van de betrokken Diensten.

 

4.  Tariefvoorwaarden

FINTECTURE brengt de GEBRUIKERS geen kosten in rekening voor het gebruik van de Diensten, die gratis aan de GEBRUIKER worden verstrekt.

De PARTNER of de PSP Manager kan op discretionaire basis en onafhankelijk van FINTECTURE kosten in rekening brengen voor bepaalde diensten. Bijgevolg wordt de GEBRUIKER aanbevolen vooraf de tarieven, vergoedingen en wisselkoersen te raadplegen die door de PSP-beheerder voor betalingstransacties worden toegepast. FINTECTURE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de vergoedingen en tarieven die door de PSP Manager worden toegepast en door deze aan de GEBRUIKER worden gefactureerd.

 

5.  Voorwaarden van de Betalingsinitiatiedienst

 

5.1.       Beschrijving van de Betalingsinitiatiedienst

FINTECTURE biedt de GEBRUIKER een Betalingsinitiatiedienst waarmee de GEBRUIKER zijn PSP Manager snel, gemakkelijk en veilig kan bestellen om een overdracht ten gunste van de PARTNER uit te voeren. Deze Dienst werkt als volgt:

       i.     De GEBRUIKER selecteert de oplossing op de partnersite, klikt op een FINTECTURE betaallink of scant een FINTECTURE  betalings-QR-code;

      ii.     De GEBRUIKER wordt doorgestuurd naar de Connectieruimte en wordt uitgenodigd om zijn Manager PSP te selecteren uit de vermelde PSP Managers;

     iii.     De GEBRUIKER wordt doorgestuurd naar de interface van zijn PSP Manager en volgt de procedure die specifiek is voor deze laatste om zichzelf te identificeren en mogelijk sterk te authenticeren met zijn Gepersonaliseerde beveiligingsgegevens. De GEBRUIKER wordt geïnformeerd dat FINTECTURE de GEBRUIKER alleen doorstuurt naar de interface van zijn PSP Manager en niet tussenbeide komt in het authenticatieproces;

     iv.     De GEBRUIKER bevestigt zijn verzoek tot inleiding van de betaling door middel van overschrijving;

      v.     Indien nodig, onmiddellijk na het initiëren van de betalingsopdracht, bevestigt FINTECTURE aan de GEBRUIKER de succesvolle initiatie van de betalingsopdracht en stelt de GEBRUIKER de volgende informatie ter beschikking: de referentie van de transactie en de belangrijkste kenmerken die ermee verbonden zijn (gedebiteerde rekening, ontvanger van de overdracht, bedrag van de transactie);

     vi.     Indien nodig, FINTECTURE stelt de GEBRUIKER op de hoogte van de weigering om het verzoek tot overdracht te initiëren, evenals de reden, tenzij wettelijk verboden. Overeenkomstig Artikel L133-10 van het Monetair en Financieel Wetboek, wanneer de weigering gerechtvaardigd is door een materiële fout, wijst Fintech de GEBRUIKER, indien mogelijk, op de te volgen procedure om deze fout te corrigeren.

 

De rol van de PARTNER is beperkt tot het verbinden van de GEBRUIKER en FINTECTURE via de PARTNERSITE om de GEBRUIKER in staat te stellen de Betalingsinitiatiedienst van FINTECTURE te gebruiken. Als zodanig wordt deze Dienst door FINTECTURE geleverd, onafhankelijk van enige onderliggende verplichting tussen de GEBRUIKER en de PARTNER, speelt deze geen enkele rol bij het leveren van de Betalingsinitiatiedienst aan de GEBRUIKER.

 

Het gebruik van de Dienst voor betalingsinitiatie door de GEBRUIKER vereist geen creatie van een persoonlijke ruimte bij FINTECTURE.

 

De GEBRUIKER machtigt FINTECTURE om contact met hem op te nemen om hem te begeleiden in zijn gebruikerservaring wanneer hij zijn betalingsproces niet heeft voltooid.

 

5.2.       Onherroepelijkheid van de overschrijvingsopdracht

In overeenstemming met Artikel L.133-8 van het Monetair en Financieel Wetboek wordt de GEBRUIKER ervan op de hoogte gesteld dat hij een door FINTECTURE geïnitieerde overschrijvingsopdracht niet kan intrekken zodra de GEBRUIKER zijn toestemming heeft gegeven voor het initiëren van de overdracht door FINTECTURE. Deze toestemming wordt geacht door de GEBRUIKER te zijn gegeven wanneer hij alle kenmerken van zijn overdrachtsverzoek (het bedrag van de overschrijving, de te debiteren Rekening en de begunstigde van de overdracht) valideert bij de PSP-manager volgens de door deze laatste voorgeschreven procedure.

 

5.3.       Verbintenissen van GEBRUIKER

Om de Betalingsinitiatiedienst te kunnen gebruiken, moet de GEBRUIKER i) inwoner zijn van een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en (ii) de volledige wettelijke bekaamheid hebben om een contract aan te gaan.

Bij het gebruik van de Betalingsinitiatiedienst verbindt de GEBRUIKER zich ertoe:

       i.     Uitsluitend gebruik te maken van een op zijn naam geopende Rekening die zich in de Europese Economische Ruimte bevindt ;

      ii.     Te controleren of de URL van de verificatiepagina bij zijn PSP Manager hoort;

     iii.     De door de PSP Manager uitgevoerde betalingstransacties te raadplegen, om zich ervan te vergewissen dat de overdracht door deze laatste correct is uitgevoerd;

     iv.     Aan zijn PSP Manager en aan FINTECTURE onverwijld en uiterlijk binnen dertien maanden na de debiteringsdatum elke door FINTECTURE geïnitieerde niet-toegestane of onjuist uitgevoerde betalingstransactie te melden die hij opmerkt en/of betwist. Bij gebreke van betwisting binnen de gestelde termijn worden de betreffende betalingstransacties als definitief goedgekeurd beschouwd.

5.4.       Verbintenissen van FINTECTURE

De initiatie van de betaling door FINTECTURE vindt plaats onder de voorwaarden van de Artikelen L133-1 tot en met L133-45 van het Monetair en Financieel Wetboek. Als zodanig verbindt FINTECTURE zich er in het bijzonder toe:

       i.     Op geen enkel moment het geld van de GEBRUIKER in verband met de levering van de Betalingsinitiatiedienst vast te houden;

      ii.     Ervoor te zorgen dat de Gepersonaliseerde beveiligingsgegevens van de GEBRUIKER niet toegankelijk zijn voor andere partijen dan de GEBRUIKER en de afzender van dergelijke gegevens en ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens via veilige en effectieve kanalen worden verzonden;

     iii.     Ervoor te zorgen dat alle andere informatie met betrekking tot de GEBRUIKER, verkregen tijdens de levering van de Betalingsinitiatiedienst, alleen aan de PARTNER en alleen met toestemming van de GEBRUIKER wordt meegedeeld. De GEBRUIKER gaat ermee akkoord dat FINTECTURE de IBAN van de GEBRUIKER op een veilige manier aan de PARTNER communiceert als onderdeel van een terugbetaling van de GEBRUIKER door de PARTNER;

     iv.     Geen Gevoelige betalingsgegevens van de GEBRUIKER op te slaan;

      v.     De GEBRUIKER niet om andere gegevens te vragen dan die welke nodig zijn om de Betalingsinitiatiedienst te leveren;

     vi.     Geen gegevens te gebruiken, te raadplegen of op te slaan voor andere doeleinden dan de levering van de genoemde Dienst die uitdrukkelijk door de GEBRUIKER is aangevraagd;

    vii.     Het bedrag, de begunstigde of enig ander kenmerk van de betalingstransactie niet te wijzigen;

   viii.     Op een veilige manier met de PSP Manager, de GEBRUIKER en de PARTNER te communiceren.

 

6.  Voorwaarden van de Informatiedienst

6.1.       Beschrijving van de Informatiedienst

FINTECTURE biedt de GEBRUIKER een Informatiedienst waarmee de GEBRUIKER FINTECTURE kan machtigen om snel, gemakkelijk en veilig toegang te krijgen tot informatie op zijn Rekening (IBAN, naam van de rekeninghouder…) voor de volgende doeleinden (hierna de “Doeleinden“):

       i.     Betalingen en/of terugbetalingen van de PARTNER te ontvangen; of

      ii.     Bevestigen dat u in aanmerking komt voor het initiëren van een overschrijvingsopdracht voor een uitgestelde betaling en de juistheid controleren van de door de GEBRUIKER verstrekte informatie.

 

Deze Dienst werkt als volgt:

       i.     Door op een link te klikken (of door een QR-code te scannen), wordt de GEBRUIKER doorgestuurd naar de Connectieruimte en wordt hij uitgenodigd om zijn Manager PSP te selecteren uit de vermelde Manager PSP ‘s;

      ii.     De GEBRUIKER wordt doorgestuurd naar de interface van zijn PSP Manager en volgt de procedure die specifiek is voor deze laatste om zichzelf te identificeren en mogelijk sterk te authenticeren met zijn Gepersonaliseerde beveiligingsgegevens. De GEBRUIKER wordt geïnformeerd dat FINTECTURE de GEBRUIKER alleen doorstuurt naar de interface van zijn PSP Manager en niet tussenbeide komt in het authenticatieproces;

     iii.     De GEBRUIKER bevestigt dat hij FINTECTURE machtigt om toegang te krijgen tot de informatie op zijn Rekening voor de gespecificeerde Doeleinden.

 

De rol van de PARTNER is beperkt tot het in contact brengen van de GEBRUIKER met FINTECTURE via de PARTNER-site zodat de GEBRUIKER gebruik kan maken van de door FINTECTURE aangeboden informatiedienst. Als zodanig wordt de genoemde Dienst door FINTECTURE geleverd onafhankelijk van enige onderliggende verplichting tussen de GEBRUIKER en speelt de PARTNER geen rol bij het leveren van de Informatiedienst aan de GEBRUIKER.

 

Het gebruik van de Informatiedienst door de GEBRUIKER vereist geen creatie van een persoonlijke ruimte bij FINTECTURE.

De GEBRUIKER machtigt FINTECTURE om contact op te nemen met de GEBRUIKER om hem bij te staan in zijn gebruikservaring in geval van moeilijkheden die de GEBRUIKER ondervindt.

 

6.2.  Verbintenissen van GEBRUIKER

Om de informatiedienst te kunnen gebruiken, moet de GEBRUIKER (i) ingezetene zijn van een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en (ii) volledig bekwaam zijn om een overeenkomst aan te gaan.

Bij het gebruik van de Informatiedienst verbindt de GEBRUIKER zich ertoe:

       i.     Uitsluitend gebruik te maken van een op zijn naam geopende Rekening die zich in de Europese Economische Ruimte bevindt ;

      ii.     Te controleren of de URL van de verificatiepagina bij zijn PSP Manager hoort;

 

6.3.  Verbintenissen van FINTECTURE

De Informatiedienst wordt geleverd door FINTECTURE onder de voorwaarden bepaald in Artikel L133-41 van het Monetair en Financieel Wetboek. Als zodanig verbindt FINTECTURE zich er in het bijzonder toe:

       i.     De uitdrukkelijke toestemming van de GEBRUIKER te verkrijgen;

      ii.     Ervoor te zorgen dat de Gepersonaliseerde beveiligingsgegevens van de GEBRUIKER niet toegankelijk zijn voor andere partijen dan de GEBRUIKER en de afzender van dergelijke gegevens en ervoor te zorgen dat ze op een veilige manier worden verzonden;

     iii.     Op een beveiligde manier met de PSP Manager, de GEBRUIKER en de PARTNER te communiceren.

     iv.     Alleen toegang te krijgen tot informatie van de door de GEBRUIKER aangewezen Rekeningen en bijbehorende betalingstransacties;

      v.     Geen Gevoelige Betalingsgegevens met betrekking tot Rekeningen opvragen;

     vi.     Gegevens alleen te gebruiken, te raadplegen of op te slaan voor het verlenen van de uitdrukkelijk door de GEBRUIKER gevraagde informatiedienst.

 

7.  Beroepsgeheim

Overeenkomstig de bepalingen van Artikel L.522-19 van het Monetair en Financieel Wetboek is FINTECTURE gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Uit deze wettelijke bepalingen volgt echter:

       i.     Het beroepsgeheim kan niet worden ingeroepen tegen bepaalde autoriteiten, in het bijzonder met betrekking tot de belasting- en douanedienst, de Banque de France, de ACPR en de gerechtelijke autoriteit die in het kader van een strafprocedure optreedt;

      ii.     Dit beroepsgeheim belet FINTECTURE niet om informatie te verstrekken aan derden met het oog op bepaalde operaties die worden genoemd in Artikel L.522-19 van het Monetair en Financieel Wetboek en in het bijzonder aan derden met wie FINTECTURE dienstverleningscontracten heeft gesloten om hen belangrijke operationele functies toe te vertrouwen. In dit verband zijn personen die informatie ontvangen die onder het beroepsgeheim valt, verplicht deze vertrouwelijk te houden, tenzij de bovengenoemde wettelijke afwijkingen van toepassing kunnen zijn;

     iii.     FINTECTURE kan informatie die onder het beroepsgeheim valt, per geval en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de GEBRUIKER aan aangewezen derden meedelen.

 

8.  Persoonsgegevens

Voor de toepassing van dit Artikel worden alle woorden met een hoofdletter die niet specifiek in de AGV zijn gedefinieerd, geacht dezelfde betekenis te hebben als in Artikel 4 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna de ” AVG “).

 

In het kader van de uitvoering van de AGV en de levering van de Diensten is FINTECTURE verplicht om, als Verwerkingsverantwoordelijke, Persoonsgegevens betreffende de GEBRUIKER te verwerken. Als zodanig verbindt de GEBRUIKER zich ertoe volledig te voldoen aan de regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens (hierna de ” Toepasselijke regelgeving “) en in het bijzonder de AVG en Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd door de wet van 20 juni 2018 (hierna de ” Wet Bescherming Persoonsgegevens “).

 

De voorwaarden van de verwerking door FINTECTURE en de rechten van de GEBRUIKER worden beschreven in het FINTECTURE-gegevensbeschermingsbeleid dat toegankelijk is op het volgende adres: https://www.fintecture.com/privacy_fr/. De GEBRUIKER kan te allen tijde zijn rechten bij FINTECTURE uitoefenen door contact op te nemen met de door FINTECTURE aangewezen functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: dpo@fintecture.com.

 

9.  Veiligheid van de Diensten

Als betalingsinstelling die door de ACPR toegestane en gecontroleerde activiteiten verricht, beschouwt FINTECTURE de beveiliging van gegevens als een prioriteit. Als zodanig implementeert en verbindt FINTECTURE zich ertoe passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te handhaven in overeenstemming met de hoogste en bewezen normen van IT-beveiliging. FINTECTURE maakt met name gebruik van versleutelingsalgoritmen op hoog niveau om de integriteit van de gegevens te garanderen en wordt regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke bedrijven die erkend zijn voor IT-beveiliging.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe:

       i.     Geen handelingen te verrichten die de veiligheid van de informatiesystemen van FINTECTURE in gevaar kunnen brengen;

      ii.     FINTECTURE onverwijld in kennis te stellen van elk vermoeden van frauduleuze toegang tot of gebruik van zijn Rekening of elke gebeurtenis die kan leiden tot dergelijk frauduleus en/of ongeoorloofd gebruik van de Diensten, zoals, maar niet beperkt tot: verlies, diefstal, accidentele openbaarmaking, verduistering of elk compromis van zijn Rekeninggegevens en andere Gegevens of ongeoorloofde transactie. Deze kennisgeving moet worden gedaan door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: contact@fintecture.com.

 

10.Antiwitwaspraktijken en fraude

10.1.     De bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

In overeenstemming met de Artikelen L.561-2 en volgende van het Franse Monetaire en Financiële Wetboek is FINTECTURE onderworpen aan Franse en Europese regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (“AML/CFT-verplichtingen“) en is het verplicht om de nodige zorgvuldigheid te betrachten in het kader van het gebruik van de Diensten door de PARTNER en/of GEBRUIKERS.

 

Als zodanig kan FINTECTURE worden verplicht om systemen op te zetten voor het monitoren, controleren en beperken van diensten met als doel het bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. FINTECTURE behoudt zich ook het recht voor om een identiteitsbewijs te vragen, evenals elk ander relevant document in het kader van het gebruik van de Diensten en nuttig voor de naleving door FINTECTURE van zijn wettelijke verplichtingen, met name met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld (document om de identiteit van de GEBRUIKER te bewijzen, Kbis-uittrekesel voor juridische entiteiten van GEBRUIKERS, bewijs van woonplaats, alle informatie of bewijs met betrekking tot de uitgevoerde operatie…). In geval van niet-overdracht van deze gevraagde documenten en informatie, behoudt FINTECTURE zich het recht voor om de levering van de Diensten te weigeren.

 

Overeenkomstig Artikel L561-12 van het Franse Monetaire en Financiële Wetboek bewaart FINTECTURE deze documenten en informatie gedurende een periode van maximaal vijf (5) jaar vanaf het einde van de contractuele relatie.

 

Geen vervolging kan worden gebaseerd op de Artikelen 226-13 en 226-14 van het Wetboek van Strafrecht en geen burgerlijke aansprakelijkheidsvordering kan worden ingesteld of een professionele sanctie worden uitgesproken tegen FINTECTURE, zijn managers of werknemers of tegen een andere persoon als bedoeld in Artikel L.561-2 van het Monetair en Financieel Wetboek die te goeder trouw de in de Artikelen L.561-22 van hetzelfde wetboek genoemde verklaringen hebben afgelegd.

 

10.2.     Fraudebestrijding en het risico van niet-betaling

Overeenkomstig Artikel L521-6 van het Franse Monetaire en Financiële Wetboek kan FINTECTURE worden verplicht transacties uit te voeren om fraude met betrekking tot betalingen te voorkomen, te onderzoeken en op te sporen en het risico van niet-betaling te beperken. In dit verband kan FINTECTURE in geval van verdenking van fraude of het risico van aanzienlijke niet-betaling worden verplicht om systemen voor beperking van de Diensten op te zetten met als doel fraude bij betalingen te bestrijden.

 

11.Intellectuele eigendom

Deze AGV verlenen de GEBRUIKER geen Intellectuele Eigendomsrechten op de Oplossing en de elementen waaruit deze bestaat of die door FINTECTURE aan de GEBRUIKER ter beschikking worden gesteld, met inbegrip van software, applicaties, merken, interfaces, database, knowhow, gegevens, teksten, presentaties, illustraties, computerprogramma ‘s, animaties en alle andere informatie die aan de GEBRUIKER ter beschikking wordt gesteld (de ” Elementen “). Als zodanig zijn en blijven de Elementen het exclusieve eigendom van FINTECTURE of onderworpen aan een licentie die aan FINTECTURE is verleend door een derde partij die deze rechten bezit.

 

De GEBRUIKER is niet bevoegd om elk van de Elementen te reproduceren, vertegenwoordigen, wijzigen, vertalen en/of aan te passen, gedeeltelijk of volledig, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FINTECTURE en is verboden van elke handeling die direct of indirect inbreuk kan maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van FINTECTURE op de Elementen.

 

FINTECTURE verleent de GEBRUIKER, op niet-exclusieve basis, voor de hele wereld en voor de duur van de toepassing van de AGV, het recht op toegang tot en gebruik van de Connectieruimte, dit gebruiksrecht dat geen intellectuele eigendomsrechten aan de GEBRUIKER verleent.

De namen, handelsmerken, producten of diensten van de PSP-managers waarnaar de Diensten verwijzen, impliceren niet het bestaan van een commercieel partnerschap tussen deze PSP-managers en FINTECTURE of een aanbeveling van hun producten of diensten. Deze elementen worden alleen weergegeven om de GEBRUIKER in staat te stellen zijn PSP Manager te selecteren.

 

12.Verantwoordelijkheid

12.1.     Algemene verantwoordelijkheid van FINTECTURE

FINTECTURE verbindt zich ertoe de Diensten te leveren in overeenstemming met de bepalingen van de AGV.

 

FINTECTURE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan de GEBRUIKER als gevolg van een externe oorzaak die geen verband houdt met de levering van de Diensten, die niet kan worden toegerekend aan FINTECTURE en die onafhankelijk is van deze laatste. Dit kan schade omvatten die het gevolg is van de volgende gebeurtenissen:

       i.     Elke fout, misbruik of frauduleus gebruik van de Diensten of niet-naleving van de AGV door de GEBRUIKER;

      ii.     Het falen van een van de derde partijen die bij de betalingsketen betrokken zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot betalingsservers en -systemen, verificatie- en authenticatiesystemen van banken, SEPA-overboekingssystemen van aanbieders van Betalingsdiensten, interbancaire overboekingssystemen, systemen voor elektronisch geld en stroomverwerkingssystemen;

     iii.     Een storing van het internetnetwerk, het telecommunicatienetwerk of het elektrische netwerk, met dien verstande dat deze storingen aan FINTECTURE kunnen worden toegeschreven;

     iv.     Een storing in verband met de werking van de site van de PARTNER en/of zijn informatiesystemen;

      v.     Een storing of onderbreking van de API ‘s die beschikbaar zijn gesteld door de PSP-managers, waarbij deze laatste buiten de controle van FINTECTURE blijven;

     vi.     De mededeling door de PSP Manager van een onjuiste betalingsstatus of enige inconsistentie tussen de door de PSP Manager gecommuniceerde betalingsstatus en de betalingsafwikkeling;

    vii.     Weigering van de betalingstransactie door de PSP Manager, ook in geval van overschrijding van de door de PSP Manager geldende limieten;

   viii.     Phishing (diefstal van gepersonaliseerde beveiligingsgegevens…) of compromittering van gegevens die niet aan FINTECTURE kunnen worden toegeschreven;

     ix.     Toegang door een derde partij, al dan niet geautoriseerd door de GEBRUIKER, tot zijn gegevens, behalve dat deze toegang kan worden toegeschreven aan FINTECTURE;

      x.     De overdracht van onjuiste informatie door de GEBRUIKER, de PARTNER of de PSP-manager aan FINTECTURE, inclusief de documenten en ondersteunende documenten die door FINTECTURE zijn aangevraagd in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

     xi.     In geval van overmacht, zoals gedefinieerd in Artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek en zoals geïnterpreteerd door de jurisprudentie van Franse rechtbanken en tribunalen. Dit omvat in het bijzonder natuurrampen, branden, interne of externe stakingen, storingen, tekorten, oorlog, stroomuitval, telecommunicatienetwerkstoringen, verlies van internetconnectiviteit als gevolg van openbare of particuliere exploitanten en, in het algemeen, elk geval buiten de controle van FINTECTURE en waardoor de uitvoering van de AGV onmogelijk wordt.

 

Bovendien erkent de GEBRUIKER dat FINTECTURE op geen enkele manier tussenkomt in commerciële en contractuele relaties en eventuele geschillen, commercieel of niet, tussen de PARTNER en de GEBRUIKER met betrekking tot een goed of dienst die door de PARTNER op de markt wordt gebracht en geen controle uitoefent over de conformiteit, veiligheid, wettigheid, kenmerken en geschiktheid van deze goederen en diensten. Als zodanig wordt de GEBRUIKER geïnformeerd dat de PARTNER als enige verantwoordelijk blijft voor de goederen en diensten die hij via de Oplossing aan zijn klanten verkoopt.

 

FINTECTURE biedt geen enkele garantie met betrekking tot de lijst met PSP-managers die zijn verbonden aan de Diensten, deze lijst kan op elk moment worden gewijzigd.

 

12.2.     Specifieke verantwoordelijkheid van FINTECTURE voor de Dienst voor Betalingsinitiatie

In overeenstemming met de Artikelen L.133-18 en volgende van het Franse Monetaire en Financiële Wetboek, wanneer, als onderdeel van een betalingstransactie geïnitieerd door FINTECTURE, de GEBRUIKER ontkent een uitgevoerde betalingstransactie te hebben toegestaan, of wanneer de betalingstransactie niet correct is uitgevoerd, is FINTECTURE verantwoordelijk voor het bewijzen:

       i.         dat de betalingsopdracht door de beherende betalingsdienstaanbieder is ontvangen en dat, wat FINTECTURE betreft, de betalingstransactie is geauthenticeerd, naar behoren is geregistreerd en correct is uitgevoerd en dat deze niet is beïnvloed door een technische of andere tekortkoming met betrekking tot de door haar verrichte dienst of de niet-uitvoering, onjuiste uitvoering of niet-tijdige uitvoering van de transactie; OF

      ii.         dat de GEBRUIKER frauduleus heeft gehandeld of niet heeft voldaan, opzettelijk of als gevolg van ernstige nalatigheid, aan zijn verplichting om FINTECTURE te informeren in geval van kennis van het misbruik of enig ongeoorloofd gebruik van de Dienst.

 

Wanneer dit bewijs wordt geleverd, kan FINTECTURE niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering, slechte uitvoering of ongeoorloofde uitvoering van de betalingstransactie.

 

12.3.     Aansprakelijkheid van de GEBRUIKER

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de Diensten te gebruiken in strikte overeenstemming met de AGV en de toepasselijke wet- en regelgeving. In geval van niet-naleving van een of meer bepalingen van de AGV, kan de GEBRUIKER aansprakelijk worden gesteld en kan hij worden verplicht om FINTECTURE te compenseren voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

 
De GEBRUIKER blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gegevens en de apparatuur en software die hij gebruikt voor het gebruik van de Diensten, evenals voor de implementatie en het onderhoud van passende beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen om deze te beschermen (back-up, updates, wachtwoordbeveiliging, enz.). De GEBRUIKER blijft ook als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van zijn gegevens maakt in het geval dat hij deze exporteert en opslaat op een medium buiten FINTECTURE.

 

13.Opschorting van de Diensten en beëindiging

In het geval van een schending door de GEBRUIKER van een of meer verplichtingen die op hem rusten onder de AGV, behoudt FINTECTURE zich het recht voor om, bij het vaststellen van de schending (en), zonder kennisgeving of recht op compensatie, de levering van de Diensten op te schorten en de AGV te beëindigen. In dit geval informeert FINTECTURE de GEBRUIKER zo snel mogelijk op welke manier dan ook.

 

14.Algemene bepalingen

De GEBRUIKER wordt ervan op de hoogte gebracht dat, vanwege de aard van de geleverde Diensten, de herroepingstermijn van de Artikelen L. 222-7 en volgende van de Consumentenwet niet van toepassing is.

 

De AGV, alsmede de rechten en verplichtingen die daarmee verband houden, mogen op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, onder bezwarende titel of kosteloos, door de GEBRUIKER worden overgedragen, verleend, gedelegeerd of overgedragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FINTECTURE.

 

In het geval dat een van de bepalingen van de AGV op grond van een rechtsbeginsel, een wet, een verordening of ongeldigheid door een rechterlijke beslissing als nietig zou worden beschouwd, komen de partijen overeen dat de overige bepalingen van de AGV van kracht blijven.

 

Tenzij anders bepaald, wordt het feit dat een van de partijen de toepassing van een bepaling van de AGV niet heeft geëist, niet beschouwd als een afstand van de rechten van die bepaling uit hoofde van die bepaling.

 

De officiële taal van de AGV en de levering van de Diensten is het Frans. De Franse versie van de AGV prevaleert boven elke vertaalde Nederlandse versie.

 

15.Klachten en bemiddeling

15.1.     Klacht

Voor elke vraag of moeilijkheid van technische, administratieve of commerciële aard, of voor elke claim in verband met het gebruik van de Diensten en de Oplossing, kan de GEBRUIKER:

       i.     In eerste instantie contact opnemen met de supportafdeling van FINTECTURE op het volgende e-mailadres : support@fintecture.com.

      ii.     In tweede instantie een klacht sturen per post naar het volgende adres: FINTECTURE SAS, 5 avenue du Général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé.

 

In geval van een klacht zal FINTECTURE zich inspannen om de ontvangst van de klacht binnen maximaal tien (10) dagen te bevestigen en de GEBRUIKER binnen maximaal twee (2) maanden na ontvangst van de klacht een definitief antwoord te geven. FINTECTURE zal de GEBRUIKER ook regelmatig op de hoogte houden van de behandeling van zijn klacht. FINTECTURE kan elk document (bewijs, schriftelijke verklaring, enz.) opvragen dat de claim van de GEBRUIKER ondersteunt.

 

15.2.     Minnelijke schikking en bemiddeling

In het geval van een geschil tussen de GEBRUIKER en FINTECTURE in verband met de uitvoering van de AGV en de levering van de Diensten, zullen de GEBRUIKER en FINTECTURE trachten een minnelijke oplossing voor hun geschil te vinden.

 

Op grond van de Artikelen L612-1 van de Consumentenwet en L.316-1 van de Monetaire en Financiële Code, wordt de GEBRUIKER, wanneer hij handelt voor niet-professionele behoeften, geïnformeerd over de mogelijkheid om kosteloos en in alle omstandigheden de bemiddelaar van AFEPAME in te schakelen:

       i.      Via elektronische verwijzing van de website van de consumentenbemiddelaar van AFEPAME: mediateur-consommation-afepame.fr ;

      ii.      Per e-mail naar het adres van de consumentenbemiddelaar van AFEPAME: contact@mediateur-consommation-afepame.fr ;

     iii.      Per post naar het volgende postadres: “Consumentenombudsman van AFEPAME c/o WEBHELP GRAY – Zac de Gray – Impasse Clément Ader 70100 Gray”.

 

Elke verwijzing naar de consumentenombudsman van AFEPAME zal het voorwerp uitmaken van een ontvangstbevestiging aan de GEBRUIKER en een ontvankelijkheidsonderzoek binnen drie weken na de datum van het verzoek. In geval van overeenstemming van de partijen om een bemiddeling aan te gaan, zal de uitkomst van de bemiddeling in principe plaatsvinden binnen een periode van maximaal 90 dagen vanaf de datum van de kennisgeving van ontvankelijkheid die door de consumentenbemiddelaar van AFEPAME aan de GEBRUIKER is verzonden, in overeenstemming met Artikel R612-2 van de Consumentencode.

 

Het gebruik van bemiddeling door de GEBRUIKER blijft facultatief en is geen noodzakelijke voorwaarde om de zaak naar de rechter te verwijzen.

 

16.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De AGV en alle punten met betrekking tot de uitvoering of interpretatie ervan worden beheerst door het Franse recht.

 

Voor de beslechting van elk geschil dat FINTECTURE en de GEBRUIKER niet in der minne hadden kunnen oplossen, wordt uitsluitend de bevoegdheid toegewezen aan de Franse rechtbanken.