Fintecture, solution de paiement par virement

ico-menu@1x

WETTELIJKE VERMELDINGEN EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE FINTECTURE.COM

 
 

 

WETTELIJKE BEPALINGEN

 

 

Uitgever

De website www.www.fintecture.com wordt gepubliceerd FINTECTURE, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, geregistreerd bij de RCS van Créteil onder nummer 834 500 548 met een kapitaal van 134 529 euro en met maatschappelijke zetel op 5 avenue du Général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé.

 

FINTECTURE is een betalingsdienstaanbieder die is goedgekeurd en onder toezicht staat van de ACPR, onder het nummer (LEI) 969500QHTQ488C10L204.

De accreditatie van FINTECTURE is beschikbaar op: https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/view/PSD_PI/NL_ACPR!83680.

 

FINTECTURE is ook een niet-exclusieve agent in banktransacties en betalingsdiensten (MOBSP) die bij ORIAS is geregistreerd onder nummer 20008803 en die zijn intermediaire activiteiten uitvoert onder toezicht van de ACPR. De registratie van FINTECTURE is toegankelijk op het volgende adres:

https://www.orias.fr/home/showIntermidiaire/834500548.

 

FINTECTURE SERVICES, een dochteronderneming van FINTECTURE, is een verzekerings- of herverzekeringsmakelaar die bij Orias is geregistreerd onder nummer 22000510 en die zijn makelaarsactiviteiten uitvoert onder toezicht van de ACPR. FINTECTURE SERVICES verklaart, in overeenstemming met Artikel L. 521-2, II, 1 °, b) van het verzekeringswetboek, niet onderworpen te zijn aan een contractuele verplichting om uitsluitend met een of meer verzekeringsmaatschappijen te werken en geen gebruik te maken van advies op basis van een uitputtende en objectieve benadering van de markt. In dit kader werkt FINTECTURE SERVICES samen met verzekeringsmaatschappij Euler Hermes. FINTECTURE SERVICES verklaart ook, in overeenstemming met de Artikelen L. 520-1 en R. 520-1 van het verzekeringswetboek, geen directe of indirecte deelneming te hebben van meer dan 10% van de stemrechten of het kapitaal van een verzekeringsonderneming en niet te worden gehouden door een verzekeringsonderneming of door de moederonderneming van een verzekeringsonderneming door middel van een directe of indirecte deelneming van meer dan 10% van de stemrechten of het kapitaal.

Verantwoordelijke uitgever

De Verantwoordelijke uitgever is Dhr. Faysal Oudmine.

 

 

Hosting

De Site wordt gehost door OVH, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, geregistreerd bij de RCS van Roubaix-Tourcoing onder nummer met een kapitaal van 10.000.000 euro en met maatschappelijke zetel in 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix (hierna ” Host “).

 

 

1.             DOEL VAN DE AGV

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de ” Voorwaarden “) zijn van toepassing op de voorwaarden waaronder FINTECTURE (hierna ” wij ” of ”  FINTECTURE”) internetgebruikers (hierna ” Gebruiker ” of ” u “) machtigt om de website https://www.fintecture.com (  hierna de ” Website “) te bezoeken.

 

Door de Site te gebruiken, accepteert u deze AGV zonder voorbehoud, wijziging of beperking nadat u ze eerder volledig hebt gelezen. U verbindt zich er derhalve toe de Oplossing te gebruiken in volledige overeenstemming met de AG Ven de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen.

 

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de Website op elk moment en zonder kennisgeving van welke aard dan ook te wijzigen en/ of te vervangen. U wordt daarom uitgenodigd om regelmatig de wettelijke kennisgevingen en de algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen die van kracht zijn op het moment van toegang tot de Website, vanaf de startpagina of vanaf een andere pagina.

 

2.             FUNCTIES

 

2.1.      INHOUD VAN DE WEBSITE

De Website bevat informatie over de betalingsproducten en -diensten (” Diensten “) die wij aan onze klanten (” Klanten “) leveren. Onze Diensten worden aangeboden aan onze Klanten volgens de contractuele voorwaarden en de geldende tarieven. De toegang tot de Diensten die op de Website worden beschreven, kan onderhevig zijn aan beperkingen met betrekking tot bepaalde personen of in bepaalde landen.

 

2.2.      KLANTENZONE/CONSOLE

We stellen onze Klanten een dashboard ter beschikking dat toegankelijk is via de pagina “https://console.www.fintecture.com/auth/login”, waarmee ze de Diensten (hierna de ” Console “) waarop ze zich hebben geabonneerd, kunnen controleren en beheren. De Console stelt onze klanten ook in staat om de informatie en documenten in te dienen die nodig zijn om te voldoen aan onze verplichtingen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In deze context vereist het gebruik van onze Diensten de voorafgaande aanvaarding van onze algemene verkoopvoorwaarden of het sluiten van een contract met ons (hierna ” AVV “).

 

Het gebruik van de Console kan alleen worden uitgevoerd na de uitdrukkelijke aanvaarding van deze AVV en vereist de voorafgaande aanmaak van een account.

 

2.2.1.  EEN ACCOUNT AANMAKEN

Om een account aan te kunnen maken, moet u ten minste achttien (18) jaar oud zijn of geëmancipeerd zijn, wettelijk in staat zijn om een contract aan te gaan met FINTECTURE en niet onderworpen zijn aan een curatorschap of voogdijmaatregel.

 

2.2.2.  IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bij het registreren en openen van het account moet u een geldig e-mailadres opgeven en een wachtwoord kiezen (hierna de ” Inloggegevens “).

 

Deze Inloggegevens zijn persoonlijk, vertrouwelijk en niet overdraagbaar aan onbevoegde derden.  U verbindt zich er daarom toe de persoonlijke aard van uw Inloggegevens te bewaren, deze niet te communiceren of beschikbaar te stellen aan een onbevoegde derde partij, om welke reden dan ook, en passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en integriteit ervan te waarborgen.

 

Om u zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijke inbreuken op de vertrouwelijkheid van uw account en de daarin opgenomen informatie, wordt u ten zeerste aangeraden een origineel en robuust wachtwoord te kiezen en dit regelmatig te wijzigen. Als zodanig moet het wachtwoord ten minste 8 tekens van 4 verschillende typen bevatten: kleine letters, hoofdletters, cijfers en speciale tekens en dit in overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL ter zake.

 

In geval van verlies en/of vergeten van het wachtwoord, kunt u de reset van uw wachtwoord aanvragen met behulp van de specifieke procedure die u op de Website ter beschikking wordt gesteld.

 

In geval van diefstal van uw Inloggegevens of in geval van onbevoegd gebruik van uw account, verbindt u zich ertoe om zo snel mogelijk:

·       Informeer ons schriftelijk vanaf het moment dat u hiervan op de hoogte bent op het volgende adres: contact@fintecture.com ; en

·       Gebruik de in de vorige paragraaf genoemde resetprocedure.

 

Bij gebreke hiervan kan FINTECTURE niet aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik van deze informatie.

 

Elke verbinding met het account vanuit uw Inloggegevens wordt geacht door u te zijn gemaakt.

 

Na het aanmaken van uw account ontvangt u een bevestigingsmail met een klikbare link om het account te activeren en u te vragen de instructies te volgen die aan u worden gecommuniceerd.

 

2.3.      Contactaanvraag

Een contactformulier om een demo aan te vragen met onze experts om onze Diensten beter te begrijpen, is beschikbaar op de Website op het volgende adres: https://www.fintecture.com/demand-demo/. Als u dit formulier wilt gebruiken, moet u de gevraagde informatie invullen, zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen en de demo kunnen regelen.

 

3.             PERSOONSGEGEVENS

 

Wanneer u de Website bezoekt, zijn wij verplicht om persoonsgegevens (in de zin van artikel 4.1 van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 – AVG) over u te verwerken.

Voor meer informatie over hoe deze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd en om uw rechten uit te oefenen, nodigen wij u uit om ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen.

 

4.             INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Tenzij anders vermeld, houdt het gebruik van de Site geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder auteursrechten in. De Website, de algemene structuur ervan en elk van de elementen waaruit deze bestaat (hierna samen de ” Elementen ” genoemd) blijven ons eigendom of dat van de persoon die ons een licentie heeft verleend om deze te gebruiken.

Als zodanig is elke exploitatie (en in het bijzonder de reproductie, weergave, wijziging, vertaling, gedeeltelijk of volledig, tegen vergoeding of gratis) van de Elementen ten strengste verboden zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Niettegenstaande het voorgaande is de reproductie van alle of een deel van de Website op papier of digitale media alleen toegestaan onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

·       Exclusief privé, persoonlijk, niet-overdraagbaar en gratis. Elk gebruik voor commerciële, reclame- of commerciële doeleinden is verboden. Het is ook verboden om op een server te plaatsen ;

·       Duidelijk en leesbaar toevoegen van het adres van de Website als bron en de vermelding “Alle rechten voorbehouden”; en

·       Respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijziging of wijziging van welke aard dan ook).

 

Elke reproductie, voorstelling, verspreiding, vertaling of volledige of gedeeltelijke exploitatie, van welke aard dan ook en met welke middelen dan ook, van een van de Elementen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is ten strengste verboden en zou, met betrekking tot de Artikelen L. 335-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, een strafbaar feit van namaak vormen, bestraft met een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van € 300.000.

 

Het handelsmerk ” Fintecture ” is een beschermd handelsmerk. Elke reproductie, gebruik of aanbrenging zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is ten strengste verboden en zou een handeling van namaak vormen die de wettelijke aansprakelijkheid van de auteur zou inhouden op grond van Artikel L. 716-1 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 

5.             VEILIGHEID

 

Door onze Website te gebruiken, stemt u ermee in om de werking van de Site niet te verstoren, te verstoren, op te schorten of te vertragen, op welke manier dan ook, en om te voldoen aan de voorwaarden voor toegang en gebruik. Elke inbreuk of poging tot inbreuk op onze informatiesystemen, elke verduistering van de systeembronnen van de Website, elke actie die een onevenredige last kan vormen voor de infrastructuur van de Website en, in het algemeen, elke inbreuk op de beveiligingsmaatregelen van de Site is ten strengste verboden en kan het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure.

We doen ons uiterste best om de veiligheid van de toegang tot en het gebruik van de Website te waarborgen. In het bijzonder implementeren wij alle passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de daarin opgenomen gegevens en inhoud te waarborgen. Daartoe behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, alle nodige maatregelen te nemen om misbruik van de Website te voorkomen.

Als u een inbreuk op de beveiliging opmerkt, nodigen wij u uit om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen op het volgende adres: contact@fintecture.com.

 

6.             VERANTWOORDELIJKHEID

 

Als uitgever van de Website streven wij ernaar om u hoogwaardige diensten en functies te bieden. U bent echter als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de Website en/of de daarin opgenomen informatie. Als zodanig, en tenzij anders vermeld in onze AVV, kunnen wij u niet aansprakelijk stellen voor enig gevolg en/of schade, direct of indirect, als gevolg van:

 

·       Elke niet-nakoming of onjuiste nakoming van alle of een deel van de verplichtingen in de AGV voorwaarden die aan u is toe te schrijven, inclusief een schending door u van uw verplichting om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Account Inloggegevens te waarborgen;

 

·       Uw gebruik van de inhoud en informatie op de Website. We stellen alles in het werk om u informatie en/of hulpmiddelen aan te bieden die beschikbaar en geverifieerd zijn. De informatie op de Website is echter alleen voor algemene informatiedoeleinden en wordt verstrekt voor informatiedoeleinden zonder enige garantie, expliciet of impliciet, van geldigheid, volledigheid of tijdigheid. In het bijzonder vormt de niet-contractuele informatie die op de Site wordt verstrekt met betrekking tot de presentatie van onze Diensten geen aanbevelingen of advies en is deze louter informatief. Bovendien kan de inhoud van de Website op elk moment worden gewijzigd, zonder voorafgaande informatie of gevolgen van welke aard dan ook.

 

·       Uw gebruik van de hyperlinks op de Website naar websites die door derden worden beheerd (hierna de “ Websites van derden ”). Deze hyperlinks worden inderdaad verstrekt voor uw goede informatie en we streven ernaar om ze up-to-date te houden. We hebben echter geen controle over deze Websites van derden en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uw toegang tot deze sites van derden, de inhoud van deze sites en de werking van hyperlinks die uitsluitend de verantwoordelijkheid van hun uitgevers blijven.

 

·       De kenmerken en werking van de computer of telefoonapparatuur, browser, telecommunicatienetwerk en alle andere technische middelen die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website;

 

·       Een frauduleuze inbreuk door een derde partij die heeft geleid tot een wijziging van de informatie die wordt verspreid op de Website, hun structuur of hun werking;

 

·       Een tijdelijke onderbreking van de toegang tot de Website en/of de beschikbaarheid ervan als gevolg van een onderhoudsoperatie, een update of een mogelijk technisch incident buiten onze controle of dat redelijkerwijs niet kon worden vermeden, met name in geval van onderbreking van elektriciteits- of telecommunicatiediensten. We streven ernaar om onze uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat de Website 24/7 toegankelijk is, inclusief zon- en feestdagen. Wij garanderen echter niet de toegankelijkheid en/of voortdurende beschikbaarheid van de Website en:

o   Wij behouden ons het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Website tijdelijk te onderbreken voor mogelijke onderhoudsinterventies;

o   Wij treden niet op als internetprovider en kunnen daarom de kwaliteit van de internetverbinding of de afwezigheid van netwerkspecifieke onderbrekingen niet garanderen.

 

·       Het optreden van een gebeurtenis gekwalificeerd als overmacht, zoals gedefinieerd in Artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek en in overeenstemming met de jurisprudentie van de Franse rechtbanken, en in het algemeen elke gebeurtenis buiten onze controle die de goede uitvoering van onze verplichtingen niet mogelijk maakt.

 

 

7.             ALGEMENE BEPALINGEN

 

7.1.      ONAFHANKELIJKHEID VAN CLAUSULES

 

In het geval dat een van de bepalingen van de AGV op grond van een rechtsbeginsel, een wet, een verordening of ongeldigheid door een rechterlijke beslissing als nietig zou worden beschouwd, komen de partijen overeen dat de overige bepalingen van de AGV van kracht blijven.

 

7.2.      DISCLAIMER

 

Tenzij anders bepaald, kan het feit dat een van de partijen de toepassing van een van deze AGV niet heeft geëist, op geen enkele manier worden beschouwd als een verklaring van afstand van de rechten van deze partij onder de genoemde clausule.

 

7.3.      TOEPASSELIJKE WET

 

De Website en deze AGV worden beheerst door het Franse recht.

 

In geval van een geschil stemt u ermee in om met voorrang contact met ons op te nemen om te proberen een geschil tussen hen in der minne op te lossen. Bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Parijs.

 

Datum van laatste wijziging van de AGV: 15 juli 2022